ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์แนะนำ/โปรโมชันทั้งหมด > เงินฝาก > โปรโมชันเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย
โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2567

โปรโมชันพิเศษ รับฟรี! Travel Bag เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย LHB Health Care Savings

โครงการเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย Health Care Savings

ระยะเวลาส่งเสริมการตลาดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2567 ปฎิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
 1. รายการส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร (ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย Health Care Savings มาก่อน) หรือลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดๆ กับทางธนาคารมาก่อน (ลูกค้าใหม่ / New CIF) (ประเภทบุคคลธรรมดา)
 2. เมื่อเปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 18 – 65 ปี (ต่ออายุไม่เกิน 70 ปี *) (วิธีการนับอายุ = ปีพ.ศ เกิด) และจะต้องไม่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัว เนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง ก่อนวันที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง 
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท 
 4. ผู้ฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)
 5. กำหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และผู้ฝากไม่สามารถทำรายการถอน / โอนจนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาท ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น
 6. เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ :
  • สิทธิ์ที่ 1 : ลูกค้าที่เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567- 30 กันยายน 2567 และมียอดฝากเงินครั้งแรก ตั้งแต่ 100,000 - 499,999 บาท และผ่านเกณฑ์การรับประกันจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ กระเป๋าเดินทาง LH Bank ขนาด 12 นิ้ว มูลค่า 1,000 บาท หรือ
  • สิทธิ์ที่ 2 : ลูกค้าที่เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567- 30 กันยายน 2567 และมียอดฝากเงินครั้งแรก ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และผ่านเกณฑ์การรับประกันจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ กระเป๋าเดินทาง LH Bank 17 นิ้ว มูลค่า 2,500 บาท 
  • สิทธิประโยชน์จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ที่มีสถานะเป็นปกติ เพื่อรับสิทธิพิเศษ ตลอดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด
   ตัวอย่างเช่น
   • ​วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ลูกค้าเปิดบัญชีและมียอดเงินฝากครั้งแรก 100,000 บาท และได้รับ SMS แจ้งจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “ผ่านเกณฑ์การรับประกัน”
   • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 500,000 บาท อยู่ภายในระยะเวลาโครงการ 
    ดังนั้น ลูกค้าท่านนี้จะได้รับสิทธิ์ที่ 1: กระเป๋าเดินทาง LH Bank ขนาด 12 นิ้ว มูลค่า 1,000 บาท เพียง 1 สิทธิ์ เนื่องจากลูกค้าปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดในการฝากเงินครั้งแรกเป็นจำนวน 100,000 บาท
  • ของสมนาคุณกระเป๋าเดินทาง LH Bank ขนาด 12 นิ้ว มูลค่า 1,000 บาท ที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.2 ต่อปี จากยอดเงินฝาก ตั้งแต่ 100,000 - 499,999 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • ของสมนาคุณกระเป๋าเดินทาง LH Bank ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 2,500 บาท ที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 500,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
  • ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณกระเป๋าเดินทาง LH Bank โดยทางธนาคารจะดำเนินการจะจัดส่งไปตามที่อยู่ของลูกค้าที่ให้ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย Health Care Savings ภายใน 30 วันทำการ 
  • รอบการจัดส่งของสมนาคุณกระเป๋าเดินทาง LH Bank ธนาคารจะจัดส่งเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 15 ของเดือน สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีและได้รับของสมนาคุณของเดือนนั้นๆ
 7. สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยของผู้ฝากเงินแต่ละราย ผู้ฝากเงินสามารถตรวจสอบวันที่คุ้มครองโดยการ Download เอกสาร หนังสือรับรองการทำประกันภัย และ เอกสารสรุปเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อกำหนด และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม (โดยย่อ) ผ่าน MTL Click Application 
 8. ลูกค้าต้องแถลงประวัติสุขภาพตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกัน โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 9. ผู้สมัครควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ประกันและผลิตภัณฑ์เงินฝากก่อนตัดสินใจสมัครทำทุกครั้ง โปรดศึกษารายละเอียดบัญชีเพิ่มเติมที่ https://www.lhbank.co.th
 10. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นทั่วไปให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรณีผู้ฝากเงินไม่ผ่านเกณฑ์การรับพิจารณาการรับประกันจากบริษัทฯ 
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดทุกรายแก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการประกันภัย ซีไอ กลุ่ม (Group CI) เมืองไทยประกันชีวิต กรณีลูกค้ามีความประสงค์ไม่อนุญาตให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการตลาด โครงการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย Health Care Savings
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก รายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากันได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LHB You
 13. อัตราดอกเบี้ย ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะพิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดเป็นไปอย่างสมเหตุและสมผล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิจารณารับประกัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับประกัน กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โทร. 1766 กด 8  เว็บไซต์ https://www.muangthai.co.th
 15. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย
 16. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank Call center โทร. 1327
Banner-หน้า-Product-ลิงก์ไปโปรโมชัน.gif

เงื่อนไขโครงการเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย Health Care Savings

ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2567


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง