ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์แนะนำ/โปรโมชันทั้งหมด > เงินฝาก > เงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูง
โปรโมชันตั้งแต่วันนี้

ดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษจาก LH Bank อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ พร้อมรับผลตอบแทนที่แน่นอน สามารถเลือกระยะเวลาเงินฝากเองได้

Update-ฝากประจำพิเศษ-12-15-Month-(1).jpg

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 12 และ 15 เดือน
1.สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เท่านั้น
2.เงื่อนไขการรับฝากเงินขั้นต่ำ
  2.1 เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน
  การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  2.2 เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน
  การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
3.รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
4.กรณีผู้ฝากไม่ตรงตามเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ตามระยะเวลาฝากเดิม ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน
5.การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจำนวนรายการฝากที่ฝาก ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
6.เงื่อนไขการถอนเงินก่อนครบกำหนด
      6.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
      6.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตรา
      ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก สำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
7.กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอน หรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ธนาคารจะต่ออายุ การฝากเป็นเงินฝากประจำทั่วไป ระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
8.ใหม่ รับฝากตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 หรือยอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 5,000 ล้านบาท

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565


Sales Sheet - บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง