ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์แนะนำ/โปรโมชันทั้งหมด > โปรโมชันเงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน > บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน (Step rate)
โปรโมชันตั้งแต่วันนี้

ดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน (Step rate) ยิ่งฝากนานยิ่งได้ผลตอบแทนสูง รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 6 เดือน

220711-Step-up-1080x1080-(1).jpg

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน (Step rate)

1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร เท่านั้น
2. การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด และโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี
4. กรณีผู้ฝากไม่ตรงตามเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ตามระยะเวลาฝากเดิม ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน
5. การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจำนวนรายการฝากที่ฝาก ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
6. เงื่อนไขการถอนเงินก่อนครบกำหนด

        6.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

        6.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก สำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย

7.   กรณีการถอนเงินก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือน ผู้ฝากจะต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด 

8.  กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอน หรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำทั่วไป ระยะเวลาฝาก 36 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้นและจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
9.  ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 หรือยอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 3,000 ล้านบาท

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง