ลูกค้า SME > บริการ > บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code สำหรับร้านค้า
บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code สำหรับร้านค้า
 
บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code สำหรับร้านค้า
(Wechat Pay, Alipay, Rabbit LINE Pay, AirPay และ Promptpay)
 
  • ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  • วงเงินหนังสือค้ำประกัน หรืออาวัล (Bank Guarantee / Aval)
  • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
อุปกรณ์การใช้บริการ
 
POS (Point of Sale) หมายถึง อุปกรณ์ในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
 
ช่องทางการสมัครใช้บริการ
 

ร้านค้าสามารถสมัครใช้บริการฯ  ผ่านสาขาธนาคาร หรือ Merchant Team

 
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
 
แบบที่ 1 ชำระเงินผ่านอุปกรณ์ POS (Point of Sale)
download-(2).png
ลูกค้าจะได้รับ Sales Slip จากอุปกรณ์ชำระค่าสินค้าและบริการ (Point of Sale) เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการ

แบบที่ 2 ชำระผ่าน Mobile Payment Application
download-(4).png
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง