News > LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนพระดาบส
18 May 2022
LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนพระดาบส
 
 

Website_Content-800x590-(1).jpg


LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ให้กับโรงเรียนพระดาบส


        LH Bank โดยคุณมรกต จุลรักษา ผู้อำนวยการพัฒนาระบบหลักด้านการธนาคาร และสำนักสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 559 รายการ ให้แก่โรงเรียนพระดาบสเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา โดยใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนในโรงเรียนได้ฝึกซ่อมและใช้ประกอบเป็นวิชาชีพ โดยมีนาวาอากาศเอก ธนกฤต เสงี่ยมงาม รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565