News > กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบปฏิทิน
27 January 2023
กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบปฏิทิน
 
 

LHBANK-มอบปฏิทิน-800x590-(1).jpg

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบปฏิทิน
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

 
        คุณจิรวัฒน์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการขาย และทีมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทน ส่งมอบปฏิทินในโครงการ “ปฎิทินเก่าเราขอ” ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 1,800 เล่ม มอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยปฏิทินดังกล่าวจะนำไปผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตานำไปพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองต่อไป โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ จัดขึ้น ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566