Corporate Profile > Internship Program > โครงการนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา
โครงการนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4
  • คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

ระยะเวลาฝึกงาน

           80 วัน (พิจารณาตามความเหมาะสมในการปิด-เปิดภาคเรียนของสถานศึกษา)


สถานที่ฝึกงาน

  • สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
  • สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
 

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • CV
  • หนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา
    

หมายเหตุ

  • ขั้นตอนการคัดเลือกและจำนวนการรับนักศึกษาฝึกงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความพร้อมของธนาคารในช่วงเวลาที่ประกาศไว้
  • ธนาคารจะออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้ เฉพาะนักศึกษาที่เข้าฝึกงานไม่ต่ำกว่า 80% ของช่วงเวลาตามที่กำหนด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณพิศุทธิ์ Email: phisutp@lhbank.co.th Tel: 097 164 6048

คุณสุมนา Email: sumanak@lhbank.co.th Tel: 083 998 9549

สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
    
      QR_Code_G_Form_Internship.png