Corporate Profile > Internship Program > โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน
โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
  • คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาฝึกงาน

           40 วัน ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม


สถานที่ฝึกงาน

  • สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
  • สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร

​เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • CV
  • หนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา


กำหนดการรับสมัคร

1-31 มีนาคม 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจะได้รับการสัมภาษณ์

1-30 เมษายน 2566

กรรมการคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร

8 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ

1 มิถุนายน-27 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาการฝึกงาน

* กำหนดระยะเวลาของการฝึกงานหรือตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

หมายเหตุ

  • ขั้นตอนการคัดเลือกและจำนวนการรับนักศึกษาฝึกงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความพร้อมของธนาคารในช่วงเวลาที่ประกาศไว้
  • ธนาคารจะออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้ เฉพาะนักศึกษาที่เข้าฝึกงานไม่ต่ำกว่า 80% ของช่วงเวลาตามที่กำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณพิศุทธิ์ Email: phisutp@lhbank.co.th Tel: 097 164 6048

คุณสุมนา Email: sumanak@lhbank.co.th Tel: 083 998 9549

 
สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
    
      QR_Code_G_Form_Internship.png