นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการ > ประกาศนียบัตรด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ประกาศนียบัตรด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 

        ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ จริยธรรมของพนักงานและให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงทางจริยธรรมของบริษัท

          และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีความภูมิใจที่ผ่านการรับรองและรับประกาศนียบัตรเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 
download1-(1).jpg
 
download2-(2).jpg