คณะกรรมการ > นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
คณะกรรมการตรวจสอบ
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
 • Master of Business Administration, Ashland University, Ohio, USA
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Strategic Planning, APTD 2009
 • หลักสูตร Global Management Program, APTD 2015
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 278/2019 : IOD
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 38/2020 : IOD
 • Cyber Resilience Leadership “Tone from the Top” 2020 : BOT
 • หลักสูตร Chairman Forum 2023 Leadership Amidst Volatility and Distrust : IOD
 • หลักสูตร ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับคาร์บอนไดออกไซด์ : EY
 • หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank
 • หลักสูตร PDPA update 2023 : LH Bank
 • หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น