คณะกรรมการ > นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
คณะกรรมการธนาคาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
  • Master of Business Administration, Ashland University, Ohio, USA
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตร Strategic Planning, APTD 2009
  • หลักสูตร Global Management Program, APTD 2015
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 278/2019 : IOD
  • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 38/2020 : IOD
  • Cyber Resilience Leadership “Tone from the Top” 2020 : BOT
  • หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2022 : LH Bank
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น