คณะกรรมการ > นายวิเชียร อมรพูนชัย
คณะกรรมการธนาคาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA) : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
 • หลักสูตร Modern Managers Program : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Company Secretary Program 32/2009 : IOD
 • หลักสูตร Effective Minutes Taking 17/2010 : IOD
 • หลักสูตร Company Reporting Program 17/2017 : IOD
 • หลักสูตร Corporate Secretary Development Program : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 : IOD
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 19/2020 : IOD
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 47/2022 : IOD
 • หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: SMART Goal 2022 : BOT
 • หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2022 : LH Bank
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น