คณะกรรมการ > นายวิเชียร อมรพูนชัย
คณะกรรมการธนาคาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA) : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
  • หลักสูตร Modern Managers Program : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Company Secretary Program 32/2009 : IOD
  • หลักสูตร Effective Minute Taking 17/2010 : IOD
  • หลักสูตร Company Reporting Program 17/2017 : IOD
  • หลักสูตร Corporate Secretary Development Program : สมาคมบริษัทจดทะเบียน
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 : IOD
  • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 19/2020 : IOD
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น