คณะกรรมการ > นายวิเชียร อมรพูนชัย
คณะกรรมการธนาคาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA) : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
 • หลักสูตร Modern Managers Program : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 : IOD
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 19/2020 : IOD
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 47/2022 : IOD
 • หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: SMART Goal 2022 : BOT
 • หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Mission for Embracing the Future of AI & Cybersecurity 2023 : BOT
 • หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) 10/2023 : IOD
 • หลักสูตร Cyber Armor : Capital Market Board Awareness 2023 : SEC
 • หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance 1/2023 : IOD
 • หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) 2023 : ปปง.
 • หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank
 • หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
 • หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น