คณะกรรมการ > นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
  • Master of Business Administration, Ashland University, Ohio, USA
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Director Certification Program (DCP) 278/2019 : IOD
  • Strategic Planning, APTD 2009
  • Leadership Development Program (LDP 2013) : Thai Listed Companies Association
  • Global Management Program (APTD 2015)
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น