คณะกรรมการ > ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์
คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
 • Doctor of Philosophy in Economics, University of Hawaii, USA
 • Master of Arts in Economics (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Bachelor of Economics, University of Tasmania,  Australia
 • Diploma of Tertiary Education University of New England, Australia
 • Certificate of Population Studies University of Hawaii, USA
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 : สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 : IOD
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 97/2007 : IOD
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 10/2010 : IOD
 • หลักสูตร Audit Committee Effectiveness Program (ACE) 2012 : IOD
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
 • หลักสูตร Chartered Director Class 9/2015 : IOD
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 7/2015 : IOD
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 31/2018 : IOD
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 26/2022 : IOD
 • หลักสูตร Director Forum l Engaging Board in ESG: IOD
 • หลักสูตร Audit Committee Forum 2023 : IOD
 • หลักสูตร ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับคาร์บอนไดออกไซด์ : EY
 • หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank
 • หลักสูตร PDPA update 2023 : LH Bank
 • หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น