คณะกรรมการ > นายศิริชัย สมบัติศิริ
คณะกรรมการบริหาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
  • Master of Business Administration (Finance), University of Southern California
  • บัญชี (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School
  • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program 2007 : Capital Market Academy
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD
  • หลักสูตร วปอ. 4515 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น