คณะกรรมการ > นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
คณะกรรมการบริหาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
  • Master of Business Administration, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Stanford Executive Program (SEP),
  • Stanford Graduate School of Business, Stanford University, USA
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2005 : IOD
  • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011 : IOD
  • หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank
  • หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น