คำสงวนสิทธิ์

คำสงวนสิทธิ์

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ธนาคาร”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร และเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับธนาคาร การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งท่านควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้โดยละเอียด ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของธนาคารและหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ หมายถึง ท่านตกลงผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของธนาคาร

 • ลิขสิทธิ์

  ธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ การแสดงผล รูปแบบนำเสนอ เครื่องหมายการค้า และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของธนาคาร เว้นแต่จะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอนลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร

 • การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

  ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่างๆ ของธนาคาร ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยดุลพินิจของธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประสงค์ขอใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร ที่ปรากฏในเว็บไซต์ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นความเสี่ยงของท่านเอง และท่านยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการ การถ่ายโอนข้อมูล หรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของธนาคาร
  หากมีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

 • การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

  เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ธนาคารมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และ มิได้สื่อโดยนัยว่าธนาคารให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเลือกเข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว หากมีความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ ธนาคารขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว