โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565

สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash

 • ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 8.88% ต่อปี

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 • อนุมัติไว...ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

 • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 65


220619-PLoan-Screen-1366x768-(1).jpg

regiter.png

สำหรับพนักงานประจำที่มี

รายได้ต่อเดือน (บาท)

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

12 เดือน

24 เดือน

36 เดือน

48 เดือน

60 เดือน

30,000-49,999

18.88%

18.88%

8.88% 2 เดือนแรก
18.88% 34 เดือนถัดไป

8.88% 2 เดือนแรก
18.88% 46 เดือนถัดไป

8.88% 2 เดือนแรก
18.88% 58 เดือนถัดไป

50,000-99,999

18.88%

18.88%

8.88% 3 เดือนแรก
17.88% 33 เดือนถัดไป

8.88% 3 เดือนแรก
17.88% 45 เดือนถัดไป

8.88% 3 เดือนแรก
17.88% 57 เดือนถัดไป

ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป

18.88%

18.88%

8.88% 4 เดือนแรก
16.88% 32 เดือนถัดไป

8.88% 4 เดือนแรก
16.88% 44 เดือนถัดไป

8.88% 4 เดือนแรก
16.88% 56 เดือนถัดไป

 • อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash) 

 • ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี) 

 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวก 3% ต่อปี หรือรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ 

 • หากท่านผิดนัดชำระหนี้ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 

 • หากชำระปิดบัญชีสินเชื่อก่อนครบกำหนด 1 ปี ต้องชำระค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด อัตราร้อยละ 2 จากยอดหนี้คงค้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 

 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

regiter.png

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา

โทร. 1327

เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash

ประกาศ ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง