​โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2567

Happy Home for Cash (สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน)

เพิ่มอิสระในการใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อสานฝันให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริงได้ด้วย สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน…HAPPY HOME FOR CASH คุณเลือกได้ โอกาสดีๆ อยู่ในมือคุณ...

 • ดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 5.89%*

 • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี*

 • อนุมัติวงเงินกู้รวมสูงสุด 80%**

 • โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 67

download-(8).png

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ Happy Home for Cash

แบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
ทำประกัน
MRTA/MLTA
ฟรีค่าจดจำนอง
คงที่ 6.04% MRR-1.81%
(6.99%)
6.04% 6.67%
ทำประกัน
MRTA/MLTA
ไม่ฟรีค่าจดจำนอง
คงที่ 5.89% MRR-1.81%
(6.99%)
5.89% 6.62%
ไม่ทำประกัน
MRTA/MLTA
คงที่ 6.37% MRR-1.81%
(6.99%)
6.37% 6.78%
 • อัตราดอกเบี้ยทางเลือกแบบทำประกัน MRTA/MLTA ลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 • ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท เมื่อลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบทำประกัน MRTA/MLTA ฟรีค่าจดจำนอง โดยลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี(ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
 • อ่าน Sale Sheet คลิก
ตัวอย่างการผ่อนชำระ วงเงินกู้ 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี
รายละเอียด ระยะเวลาการผ่อนชำระ
20 ปี 25 ปี 30 ปี 40 ปี
ค่างวดผ่อนชำระ/เดือน(บาท) 7,800 7,100 6,700 6,200
ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมด(บาท) 602,224 734,108 842,373 1,041,452
ดอกเบี้ยจ่ายที่ประหยัดได้(บาท) เมื่อเทียบกับระยะเวลาผ่อน 40 ปี 439,228 307,344 199,079 -
 1. กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

 2. วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน**

 3. วงเงินกู้เริ่มต้น 1.0 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)

 4. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์

 5. ระยะเวลาการกู้สูงสุด 30 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี (สูงสุด)*

 6. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี MRR = 8.80% (ณ วันที่ 11 ต.ค. 66) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 7. ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมทั้งสมัคร Retail Internet Banking (RIB) หรือ Mobile Banking หรือ Promptpay กับธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง

 8. การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 10. อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชัน (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติและเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 67

 11. ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน

download-(8).png


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา 

โทร. 1327​

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง