ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์แนะนำ/โปรโมชันทั้งหมด > สินเชื่อ > สินเชื่อบ้านใหม่ โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ
​โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ

 • ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.39% ต่อปี*

 • ​​ฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร (1)

 • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน***

 • กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี

 • โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 67

Home_Loan

download-(8).png

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน โฮมโลน โดนใจ

สินเชื่อบ้านใหม่ โครงการตามที่ธนาคารกำหนด*

แบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
ทำประกัน
MRTA/MLTA
ฟรีค่าจดจำนอง
คงที่ 3.39% MRR-3.01%
(5.79%)
3.39% 5.01%
ทำประกัน
MRTA/MLTA
ไม่ฟรีค่าจดจำนอง
คงที่ 3.24% MRR-3.01%
(5.79%)
3.24% 4.96%
ไม่ทำประกัน
MRTA/MLTA
คงที่ 3.72% MRR-3.01%
(5.79%)
3.72% 5.12%
 • อัตราดอกเบี้ยทางเลือกแบบทำประกัน MRTA/MLTA ลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 • ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท เมื่อลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบทำประกัน MRTA/MLTA ฟรีค่าจดจำนอง โดยลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี(ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
ตัวอย่างการผ่อนชำระ วงเงินกู้ 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี
รายละเอียด ระยะเวลาการผ่อนชำระ
20 ปี 25 ปี 30 ปี 40 ปี
ค่างวดผ่อนชำระ/เดือน(บาท) 7,800 7,100 6,700 6,200
ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมด(บาท) 602,224 734,108 842,373 1,041,452
ดอกเบี้ยจ่ายที่ประหยัดได้(บาท) เมื่อเทียบกับระยะเวลาผ่อน 40 ปี 439,228 307,344 199,079 -
 • โครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น*
 • ราคาซื้อขายของหลักประกันต้องมีราคา (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.00 ล้านบาท , (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.50 ล้านบาท
 • ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำได้**    
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ MRR = 8.80% อ้างอิง ณ วันที่ 11 ต.ค. 66
 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักประกัน (โครงการจัดสรรทุกโครงการที่มีราคาซื้อขาย 2 ล้านบาทขึ้นไป)***
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี****
 • วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 10% จากสัญญาซื้อขาย เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน อัตราอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  • กรณีทำประกัน MRTA/MLTA ฟรีค่าจดจำนอง: ปีที่ 1-3 : MRR-2.51%=6.29%, หลังจากนั้นเป็นต้นไป : MRR - 1.81% = 6.99%
  • กรณีทำประกัน MRTA/MLTA ไม่ฟรีค่าจดจำนอง: ปีที่ 1-3 : MRR-2.66%=6.14%, หลังจากนั้นเป็นต้นไป : MRR - 1.81% = 6.99%
  • กรณีไม่ทำประกัน MRTA/MLTA: ปีที่ 1-3 : MRR-2.18%=6.62%, หลังจากนั้นเป็นต้นไป : MRR - 1.81% = 6.99%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี MRR = 8.80% (ณ วันที่ 11 ต.ค. 66) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
 • การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชัน (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67

download-(8).png


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา 
โทร. 1327
 1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ 

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณบัตร/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 1. เอกสารแสดงรายได้
 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

  • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)

  • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

  • หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ ใบทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

  • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

  • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

  • ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

 1. เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลัก ประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

 • สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม

 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ทุกฉบับ)

 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด (ทุกบัญชี/วงเงิน)

 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

​อ่านข้อมูล Sale sheet คลิก
 

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง