ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์แนะนำ/โปรโมชันทั้งหมด > สินเชื่อ > โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ
โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 65

โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ

 • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่ม 1.90% ต่อปี* หรือผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท**

 • ฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร (1)

 • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน***

 • กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี

220429-New-Home-Loan-LCD-1920.jpg

download-(8).png

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน โฮมโลน โดนใจ

IR-01.jpg

เงื่อนไข กรณีลูกค้าเลือกทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร :

 1. กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)

 2. กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี

 • โครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น*

 • ราคาซื้อขายของหลักประกันต้องมีราคา (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.00 ล้านบาท , (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.50 ล้านบาท 

 • ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ล้านละ 3,500 บาท  กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยคงที่**    

 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักประกัน (โครงการจัดสรรทุกโครงการที่มีราคาซื้อขาย 2 ล้านบาทขึ้นไป)***

 • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี****

 • วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 10% จากสัญญาซื้อขาย เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน อัตราดอกเบี้ย 1) ทำประกัน MRTA/MLTA : ปีที่ 1-3 : MRR – 2.75% = 4.60% หรือ 2) ไม่ทำประกัน MRTA/MLTA : ปีที่ 1-3 : MRR – 2.25% = 5.10% , หลังจากนั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR = 7.35% *****

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.35% (ณ 1 เม.ย. 64) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 • การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด 

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

download-(8).png

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา 
โทร. 1327

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)

 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณบัตร/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีผู้ที่มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)

 2. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

 3. หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณี ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 2. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 4. ใบแสดงหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภงด. / ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

 5. ใบเสร็จรับเงิน / บิลซื้อขายสินค้า

 6. รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีบุคคลและกิจการ)

 7. งบการเงินของกิจการย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)

 8. ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)

 9. เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

 2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) หนังสือให้ที่ดิน (ท.ด.14)

 3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)    

 4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง