ลูกค้า SME > บริการ > บริการ Cash Management
บริการ Cash Management
 
download-(1).jpg

บริการบริหารจัดการการเงิน (Cash Management)
 
        บริการบริหารจัดการการเงิน (Cash Management) เป็นบริการที่เหมาะกับลูกค้านิติบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงิน การรับชำระเงิน และเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้ารายย่อยหรือพนักงานขายเป็นบริการที่ช่วยลดเวลาในการทำงาน ทำให้ประหยัดต้นทุน และมีเวลาในการบริหารจัดการกิจการมากขึ้น บริการบริหารจัดการการเงิน (Cash Management) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

cash_magn_pic_th_R-(3).jpg
 
1. บริการรับชำระเงิน (Collection Services) แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 
 • บริการตัวแทนรับชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bill Payment)
        เป็นบริการที่ให้คุณรับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าของคุณได้อย่างสะดวก หลากหลายช่องทาง พร้อมข้อมูลผู้ที่ชำระเงินให้คุณ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด
        เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการของคุณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสาขาธนาคาร เครื่องเอทีเอ็ม หรืออินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง บริการนี้จึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีคู่ค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้คู่ค้าหรือพนักงานเก็บเงินของคุณ และนำเงินเข้าบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งในรูปของเงินสดและเช็ค พร้อมข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อใช้ในการตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า เพื่อปล่อยสินค้า หรือนำไปลดยอดค้างชำระของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที
จุดเด่น
 • มีรายงานการรับชำระเงินผ่านธนาคารเป็นประจำวัน เพื่อสามารถนำไปกระทบยอดลูกหนี้ได้อย่างง่ายดาย
 • รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้
  • บริการรับชำระผ่านเคาน์เตอร์สาขา
  • บริการรับชำระผ่านเครื่อง ATM
  • บริการรับชำระผ่าน LH Bank Speedy (Internet Banking)
  • ลดงานด้านธุรการ/การเก็บเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 
 • บริการหักบัญชีรายย่อยอัตโนมัติตามคำสั่ง (Direct Debit)

        เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกในการชำระเงินให้กับลูกค้าของคุณ และช่วยให้คุณรับเงินได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา

รายละเอียด
       เป็นบริการหักเงินจากบัญชีลูกค้ารายย่อย ที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารแบบอัตโนมัติ ซึ่งหักเงินให้กับบริษัทผู้ใช้บริการ โดยธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทผู้ใช้บริการ อาทิ การหักเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยบริษัทจัดทำไฟล์รายการ/คำสั่งให้ดำเนินการ จัดส่งมายังธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ผ่าน LH Bank Speedy หรือ บริษัทสามารถทำการ Upload File ได้ด้วยตนเอง ผ่าน LH Bank Speedy ได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่ธนาคารกำหนด จากนั้นธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่ง และจัดส่งรายงานผ่าน LH Bank Speedy ในทันที

จุดเด่น
 • มีข้อมูลชื่อผู้ชำระเงิน จำนวนเงิน เลขที่อ้างอิง ตามที่บริษัทผู้กำหนด
 • สามารถส่งคำสั่งขอให้ธนาคารดำเนินการหักบัญชีลูกค้าของบริษัทด้วยการ Upload มายังธนาคารตามเวลาที่กำหนด
 • ลดภาระงานด้านเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อใช้ในการรับเงิน
 
2. บริการจ่ายชำระเงิน (Payment Services) แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 
 • บริการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร (Payroll)
        ช่วยให้คุณสะดวก คล่องตัวกับการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน ให้พนักงานของคุณได้รับเงินเดือนพร้อมกันตามกำหนด
รายละเอียด
        เป็นบริการจ่ายเงินค่าจ้าง หรือ เงินเดือน ผ่านธนาคาร โดยบริษัทผู้ใช้บริการเป็นผู้ทำสัญญาการจ่ายเงินกับธนาคาร และพนักงานบริษัทเป็นผู้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

จุดเด่น
 • โอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานที่มีความสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา
 • ช่องทางการส่งข้อมูลมีให้เลือก ดังนี้
  • ทาง Email ที่สาขา
  • ผ่าน LH Bank Speedy (Internet Banking)

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 
 • บริการหักบัญชีอัตโนมัติและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

        เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการให้ธนาคารเป็นผู้หักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร

รายละเอียด

บริการสำหรับผู้ชำระเงินซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถส่งคำสั่งชำระเงินพร้อมข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย มายังธนาคารผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร (LH Bank Speedy)  เพื่อให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับชำระเงิน (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในด้านการจัดส่งเอกสารภาษี และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

        สำหรับบริษัทผู้ซื้อ
 
 • ลดต้นทุนการผลิตและลดภาระการจัดส่งหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

 • ลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับกรมสรรพากร

 • ลดการเก็บเอกสารกระดาษ

 • สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้เองทาง web portal ของกรมสรรพากร download เป็นไฟล์เพื่อนำไปใช้งานต่อได้

 • ได้ผลประโยชน์ทางภาษี ลดจาก 3% และ 5% เหลือ 2%*

 • ค่าพัฒนาระบบและ/หรือค่าใช้บริการ e-WHT สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า*

        *สิทธิพิเศษทางภาษีขึ้นอยู่กับประกาศที่กรมสรรพากรกำหนด

      
        สำหรับบริษัทผู้ขาย

 • ลดภาระการติดตามหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

 • ลดการเก็บเอกสารกระดาษ

 • ได้ผลประโยชน์จากอัตราภาษีที่ลดลง เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน (ลดจาก 3% และ 5% เหลือ 2%)*

        *สิทธิพิเศษทางภาษีขึ้นอยู่กับประกาศที่กรมสรรพากรกำหนด

 

 • บริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยอัตโนมัติตามคำสั่ง (Direct Credit)

        ช่วยให้คุณชำระเงินให้กับคู่ค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ที่มีบัญชีกับธนาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

รายละเอียด

        บริการหักเงินจากบัญชีบริษัทผู้ใช้บริการ และโอนเข้าบัญชีให้กับลูกค้ารายย่อย ที่เปิดใช้บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีกระแสรายวันกับธนาคารแบบอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ อาทิ การโอนเงินการขายคืนกองทุน / หลักทรัพย์ เป็นต้น โดยบริษัทจัดทำไฟล์รายการ / คำสั่งให้ดำเนินการจัดส่งมายังธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ผ่าน LH Bank Speedy หรือ บริษัทสามารถทำการ Upload File ได้ด้วยตนเอง ผ่าน LH Bank Speedy ได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่ธนาคารกำหนด จากนั้นธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่ง และจัดส่งรายงานผ่าน LH Bank Speedy ในทันที

จุดเด่น
 • ควบคุมระบบการเงินของบริษัทได้ดีขึ้น ด้วยข้อมูลทางการเงินประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการรับเงิน สถานะการจ่ายชำระเงิน ตลอดจนยอดคงเหลือในบัญชี

 • ลดภาระค่าใช้จ่ายและงานเอกสารของบริษัท

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครบริการ

 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

        ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 • บริการโอนเงินรายย่อยต่างธนาคาร (Bulk Payment)
        ช่วยให้คุณชำระเงินให้กับคู่ค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ที่มีบัญชีต่างธนาคารที่เป็นสมาชิกผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

รายละเอียด
        บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างลูกค้าต่างธนาคาร สำหรับการทำรายการที่มีจำนวนรายการในแต่ละครั้งมากกว่า 1 รายการ และจำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท/รายการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 • Bulk Payment Credit Next Day (NURG) เป็นการโอนเงินล่วงหน้า โดยลูกค้าจะได้รับเงินถัดไปจากวันที่ทำคำสั่งโอนเงินล่วงหน้า 2 วัน
 • Bulk Payment Credit Same Day (SDVA) เป็นการโอนเงินล่วงหน้า โดยลูกค้าจะได้รับเงินถัดไปจากวันที่ทำคำสั่งโอนเงินล่วงหน้า 1 วัน หรือทำคำสั่งโอนในวันที่มีผล ภายในเวลา 9.00 น. 
จุดเด่น
 • ควบคุมระบบการเงินของบริษัทได้ดีขึ้น ด้วยข้อมูลทางการเงินประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการรับเงิน สถานะการจ่ายชำระเงิน ตลอดจนยอดคงเหลือในบัญชี
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายและงานเอกสารของบริษัท
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 
 • บริการโอนเงินผ่าน BAHTNET (BAHTNET)

        บริการโอนเงิน ระหว่างสถาบันการเงิน และเพื่อบุคคลที่สาม เพื่อรับ–ส่ง ข้อความทางการเงิน และคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน ระบบบาทเนตเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินต่างๆ เป็นระบบการชำระเงินที่มีผลสมบูรณ์โดยทันที เปิดให้บริการทุกวันทำการธนาคาร เฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ตั้งแต่ 8.30 – 15.00 น.

รายละเอียด

ประเภทบริการมีดังนี้

 • โอนเงินระหว่างธนาคาร  คือ สถาบันการเงินโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนไปเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินอื่น หรือโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การโอนเงินเพื่อบุคคลที่ 3 คือ การโอนเงินตามคำสั่งของลูกค้าธนาคารที่สั่งให้ธนาคารผู้สั่งโอนทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นลูกค้าของอีกธนาคารหนึ่ง การโอนเงินดังกล่าวจะดำเนินการภายในวันเดียวกัน
 • การโอนเงินทีละหลายๆ ฝ่าย เป็นการโอนเงินทีละหลายรายการ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ในการชำระดุลหักบัญชีของผู้ใช้บริการไปพร้อมกัน
 • ชำระหลักทรัพย์ คือ องค์กร, บริษัท หรือ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายตราสารที่มีจำนวนมากกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่ามากกว่า 3 ล้านบาท ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งความประสงค์จะชำระราคาผ่านระบบบาทเนต โดยชำระราคาหลักทรัพย์ผ่านบริการของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีระบบงานที่เชื่อมโยงกับระบบบาทเนต
จุดเด่น
 • ระบบสถาบันการเงินสามารถโอนเงินระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย
 • เพื่อให้การโอนเงิน การโอนตราสารหนี้ และการติดต่อธุรกิจทางการเงินเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
 • เป็นระบบการโอนเงินที่มีผลสมบูรณ์ทันที
 • ธุรกรรมโอนเงินไม่สามารถเพิกถอนได้
 • ประชาชนทั่วไปก็สามารถโอนชำระเงินระหว่างกันได้โดยสะดวกรวดเร็วขึ้น
 • ช่วยลดความเสี่ยงในระบบการชำระเงิน
เอกสารประกอบการโอน
 • ใบคำขอซื้อตราสารการเงิน / ใบคำขอโอนเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัญชี หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีมีการมอบฉันทะ)
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • กรณีโอนด้วยเงินสด ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรณีโอนด้วยการหักบัญชี หรือสั่งจ่ายเป็นเช็ค ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคาร
 
3. บริการพิเศษอื่นๆ (Other Special Services)
 
 • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ ณ สิ้นวัน (Sweep Zero Balance)

        เพิ่มความสะดวกในการบริหารเงินของบริษัท

รายละเอียด
        เป็นระบบการโอนอัตโนมัติโดยการโอนระหว่างบัญชีย่อยที่มีมากกว่า 1 บัญชี กับบัญชีหลักของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบัญชีภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน หรือบริษัทในเครือ โดยระบบจะบริหารบัญชีย่อย ให้มียอดคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการเท่ากับศูนย์ หรือให้ติดลบน้อยที่สุด เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทน จากบัญชีเงินฝากสูงที่สุด หรือ เสียดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีน้อยที่สุด ณ วันนั้น
จุดเด่น
 • บริษัทได้รับผลตอบแทน จากบัญชีเงินฝากสูงที่สุด หรือ เสียดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีน้อยที่สุด ณ วันนั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (ไม่ต้องมีรายงานการประชุม)
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อใช้ในการรับเงิน
 
4. บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel)
 
 • บริการ LH Bank Speedy (Internet Banking)

      ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจอย่างมั่นใจ ด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน LH Bank Speedy ที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อธุรกิจที่คล่องตัว

รายละเอียด
ประเภทบริการ

1. บริการด้านบัญชี
 • ตรวจสอบยอดเงิน

 • ประวัติการทำรายการย้อนหลัง และประวัติการทำรายการออนไลน์

 • สถานะเช็คสั่งจ่าย และสั่งซื้อสมุดเช็ค

2. บริการโอนเงิน
 • โอนเงินบัญชีระหว่างบัญชีตนเอง

 • โอนเงินไปยังบุคคลอื่นภายในธนาคาร

 • โอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร

3. บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ

 • รายการบริษัทที่ชำระค่าสินค้าและบริการเป็นประจำ

 • เพิ่มเติม/แก้ไข บริษัทที่ชำระค่าสินค้าและบริการเป็นประจำ

4. บริการ Bulk Payment
 • upload File Direct Debit และตรวจสอบสถานะข้อมูลที่ upload

 • upload File Direct Credit และตรวจสอบสถานะข้อมูลที่ upload

 • upload File Payroll และตรวจสอบสถานะข้อมูลที่ upload

 • upload File General Bulk Payment

5. บริการชำระสินเชื่อ
 • ชำระสินเชื่อ LH Bank แบบทันที และตั้งเวลาการชำระเงินล่วงหน้า

 • รายการสินเชื่อที่บันทึกเป็นรายการที่ชำระเป็นประจำ

 • เพิ่มเติม/แก้ไข รายการสินเชื่อที่ชำระเป็นประจำ

6. การตั้งรายการล่วงหน้า
 • ดูประวัติการทำรายการล่วงหน้า

 • ดูรายการล่วงหน้า

จุดเด่น
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

 • สามารถทำธุรกรรมได้หลากหลาย

 • สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำรายการ

 • มั่นใจดัวยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครบริการ

 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

    ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 
คำถามที่พบบ่อย
 
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง