ลูกค้า SME > บริการ > บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต LH Bank Speedy
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต LH Bank Speedy
 
speedy-pic01.jpg
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)
 
บริการ LH Bank Speedy สำหรับนิติบุคคล สามารถทำธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างสะดวก ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางคอมพิวเตอร์ เพียงคลิก ธุรกรรมทางการเงินของบริษัทก็เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น
 • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ทั้งแบบทันทีหรือตั้งโอนไว้ล่วงหน้า
 • โอนเงินไปให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร ทั้งแบบทันทีหรือตั้งโอนไว้ล่วงหน้า
 • โอนเงินต่างธนาคาร
 • โอนเงินจำนวนมากไปยังบัญชีต่างธนาคาร หรือหน่วยงานราชการบางแห่ง ภายในวันเดียวผ่านระบบบาทเน็ต  
 • โอนเงินแบบ Bulk Payment / SMART*
 • บริการ Direct Debit / Credit*
 • จ่ายเงินเดือนพนักงาน
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งชำระสินเชื่อ
 • ดูการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเชื่อที่ลงทะเบียน
 • อายัดเช็คสั่งจ่าย
 • ตรวจสอบสถานะของเช็ค
 • สั่งซื้อสมุดเช็ค
 • กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้ระบบ
 • เพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมด้วยเครื่อง Secure Pass หรือ Token

*หมายเหตุ ท่านสามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้เฉพาะวันที่ธนาคารเปิดทำการ เท่านั้น

 
วงเงินในการทำรายการ
 
speedy-pic02.jpg
*หมายเหตุ
 • วงเงินโอนต่อวันในข้อ 2 - 5 เป็นวงเงินรวมกัน ซึ่งสามารถโอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการไม่เกินวงเงินโอนต่อวันต่อบัญชีที่ธนาคารกำหนด 
 • กรณีโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร สามารถโอนเงินได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 699,999 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และต้องไม่เกินวงเงินโอนต่อวันต่อบัญชีที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถขอปรับเพิ่มวงเงิน เป็นยอดรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อวันต่อบัญชี โดยการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านสาขาของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะดำเนินการปรับเพิ่มวงเงินให้ผู้ขอใช้บริการไม่เกิน 7 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
 
คุณสมบัติผู้ใช้บริการ
 
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าและมีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของนิติบุคคลกับธนาคาร
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง