นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 

หลักปฏิบัติ 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน


หลักปฏิบัติ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน


หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล


หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร


หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ


หลักปฏิบัติ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม


หลักปฏิบัติ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล


หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น