LH Bank D Health
 
Key Features
 
2.jpg
3.jpg
 
Coverage Schedule
 
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
 
ตารางแสดงแผนความคุ้มครอง
 
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

ตัวอย่างเช่น สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่ โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมหรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครอง หรือ
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรก

 

 การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ได้แก่ 

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด – เนื้องอก ถุงน้ำ หรือ มะเร็งทุกชนิด – ไส้เลื่อนทุกชนิด – การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ – ริดสีดวงทวาร – ต้อเนื้อ – หรือ ต้อกระจก – นิ่วทุกชนิด – เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา 280 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • การตรวจสุขภาพประจำปี ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

 ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (D Health) ตัวอย่าง เช่น 

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

หมายเหตุ : สัญญาเพิ่มเติมต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ / การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท / เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ / อายุรับประกัน 11-80 ปี / ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึง 99 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ / เงื่อนไขการใช้บริการ Best Doctors และ MTL Global Connect เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง / เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบความจริงนั้นๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดชอบบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น
 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย

อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

ข้อควรทราบ

1.    ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทประกัน ฉบับละ 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

2.    เมื่อพ้นระยะเวลา Free Look Period และมีการชำระเบี้ยประกันมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้

3.    แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 
Document
 

Brochure LH Bank D Health

Announcement on 13 July 2020

เอกสารประกอบการสมัครทำประกันชีวิต

Announcement on 11 October 2021

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง (Pre-existing Condition) และ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง (Exclusions)
 
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่
โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่
- ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
- สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินัจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น
 
การต่ออายุกรมธรรม์ (Renewal) และการปรับเบี้ย
 
การต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal)
สัญญาเพิ่มเติมนี้อาจต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ของวันที่ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยการชำระเบี้ยประกันภัยในวันหรือก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวจะคำนวณตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยได้เป็นครั้งคราวโดยความเห็นชอบของนายทะเบียน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

การปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
 
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
 
- การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
- การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
     - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
     - ไส้เลื่อนทุกชนิด
     - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
     - เส้นเลือดขอดที่ขา
     - ริดสีดวงทวาร
     - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
     - นิ่วทุกชนิด
     - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 
FAQ
 
Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ ?
A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) คุ้มครองแบบเหมา ๆ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิท เหมาจ่าย สูงสุด 5 ล้านบาท(1) ทั้งโรคร้าย โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด เบี้ยวันละไม่ถึง 55 บาท(2) สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท เจ็บป่วยขึ้นมาก็คลายกังวลได้เลยเพราะมีตัวช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ดี

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) เหมาะกับใคร ?
A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อย มีวงเงินความคุ้มครองเยอะ เช่น คนที่ไม่มีสวัสดิการสุขภาพอยากได้ประกันสุขภาพที่เหมาจ่ายและครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยใน คนที่สวัสดิการสุขภาพเดิมไม่พอ อยากเพิ่มวงเงินความคุ้มครองเพิ่ม ก็สามารถเลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน หรือ ลูกๆ ที่อยากซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี - 80 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี

Q: ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) จะได้รับความคุ้มครองเมื่อใด ?
A: มีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครอง ยกเว้น อาการเจ็บป่วย คือ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่จะต้องรอ 120 วัน หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ตามเงื่อนไขในสัญญา

Q: เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ดูแลอะไรบ้าง ?
A: เมื่อเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลก็สบายใจได้เลย หากซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) เพราะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิทสูงสุด 5 ล้านบาท(1) นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลดูแลครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วัน (เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันแล้วไม่เกิน 180 วัน) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด แบบเหมาจ่ายตามจริง

Q: ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร ? แล้วความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) มีความรับผิดส่วนแรกทุกแผนหรือไม่ ?
A: ไม่มีทุกแผน ขึ้นอยู่กับแผนที่ลูกค้าเลือก ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลที่ผู้ทำประกันต้องรับผิดชอบเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของผู้ทำประกันโดยตรง หรือใช้สิทธิเบิกจากสวัสดิการอื่นๆ ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้ เช่น ผู้ทำประกันเลือกสมัครแผนมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามสิทธิ์ความคุ้มครอง อยู่ที่ 100,000 บาท ผู้ทำประกันจะต้องดูแลในส่วน 30,000 บาทแรก และความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ จะดูแลให้ 70,000 บาท ทั้งนี้จะจ่ายไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ลูกค้าเลือก

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เมื่อซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383
 
FAQ - Convertible Option
 
Q: สิทธิ Convertible Option คืออะไร ?
A: ทางเลือก ลด ความรับผิดส่วนแรก (เปลี่ยนแผนความคุ้มครองเพิ่มขึ้น) โดยได้สิทธิพิเศษ ไม่พิจารณารับประกันภัยใหม่ (ไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่) และไม่นำเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) รวมถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ตามแผนความคุ้มครองที่เปลี่ยนไปมาบังคับใช้

Q: สิทธิ Convertible Option สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ?
A: ปัจจุบันให้สิทธิ์เฉพาะความคุ้มครองสุขภาพ ดีเฮลท์ (D Health) ในแผนที่มีค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายรวมถึง โครงการ ดี คิดส์ (ไม่รวมที่แนบกับประกันชีวิตควบการลงทุน) โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Q: สิทธิ Convertible Option สำหรับความคุ้มครองสุขภาพ ดีเฮลท์ (D Health) สามารถเลือกเปลี่ยนได้ทุกแผนหรือไม่ ?
A: ไม่ทุกแผน สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามตารางการปรับลด ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ทั้งนี้แผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น

Q : สิทธิ Convertible Option สามารถเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์สูงสุด (Limit) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งได้หรือไม่ ?
A : ไม่ได้ โดยสิทธิ Convertible Option เป็นทางเลือก ลด ความรับผิดส่วนแรก ที่ผลประโยชน์สูงสุด (Limit) ต้องเท่ากับแผนความคุ้มครองเดิม

Q: หลักเกณฑ์การแจ้งใช้สิทธิ์ได้ในช่วงอายุ 55 ปี ถึง 65 ปี เท่านั้น ดูจากอายุอะไร ?
A: พิจารณาจากอายุตามปีกรมธรรม์ (ปีเกิด – ปีปัจจุบัน และนับตามรอบปีกรมธรรม์)

Q: กรณีใช้สิทธิ Convertible Option มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?
A: ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้สิทธิ Convertible Option นี้

Q: กรณีใช้สิทธิ Convertible Option จะคิดเบี้ยประกันภัยอย่างไร ?
A: บริษัทฯ จะคิดเบี้ยประกันภัยตามแผนที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตารางเบี้ยสำหรับแผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น 

Q: สนใจใช้สิทธิ Convertible Option สามารถแจ้งใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่ ?
A: หากลูกค้ามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสิทธิ Convertible Option บริษัทฯ จะแจ้งเตือน และส่งใบคำร้องขอใช้สิทธิ Convertible Option ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 55 ปี หากลูกค้าต้องการใช้สิทธิ์ เมื่อได้รับเอกสารสามารถแจ้งกลับมาได้ทันที ทั้งนี้ต้องแจ้งกลับมาที่บริษัทฯ ก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 66 ปี เท่านั้น
 
Related articles