คณะกรรมการ > นายศิริชัย สมบัติศิริ
คณะกรรมการบริหาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
  • Master of Business Administration (Finance), University of Southern California
  • บัญชี (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  • Advanced Management Program, Harvard Business School
  • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program 2007 : Capital Market Academy (วตท.5)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD
  • หลักสูตร วปอ. 4515 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • Cyber Resilience Leadership “Tone From the Top” 2020 : BOT
  • หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank
  • หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
  • หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น