คณะกรรมการ > นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 75 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
 • Master of Business Administration, Central State University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 : IOD
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3/2004 : IOD
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 1/2004 : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 : IOD
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 : IOD
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 : IOD
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  2/2008 : IOD
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 6/2008 : IOD
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 13/2013 : IOD
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 1/2014 : IOD
 • หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: SMART Goal 2022 : BOT
 • หลักสูตร Director Forum I Engaging Board in ESG: IOD
 • หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Mission for Embracing the Future of AI & Cybersecurity : BOT
 • หลักสูตร ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับคาร์บอนไดออกไซด์ : EY
 • หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank
 • หลักสูตร PDPA update 2023 : LH Bank
 • หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น