ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
 
รายชื่อ ตำแหน่ง
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
นายเฉิน จิง-หมิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าไต้หวัน
นายพรรษฤทธิ์ ตระการกิจวิชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพิจารณาสินเชื่อและพัฒนาสินเชื่อ
นายธานี ผลาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโกศล กวยาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
นางสาววิศาลศรี นิโลดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
นายเคลวิน ฟู ยอง เทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย
นายสุวัฒน์ ชิตามระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม
นายสมภพ อัศวฤทธิไกร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการลงทุน
นายจุมพล สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและกำกับดูแลธนาคาร
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Omni Channel Management
นายอนุชา บุปผเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Metropolitan Commercial Business
นายธกร เอี่ยมจิรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Lending Advisory
นายวุฒิชัย กมลสันติสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Wealth Business Product
นายนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงาน Branch and Wealth Banking
นายเอกสิทธิ์ ณ สงขลา ผู้ช่วยสายงาน Provincial Business
นายพรพิบูลย์ ศานติกรถาวร ผู้ช่วยสายงาน Metropolitan SME Business
นายปิยะพัฒน์ วิริยะรัตน์ ผู้ช่วยสายงาน Corporate Business
นายชาตพีระพงษ์ จรูญรักษ์ ผู้ช่วยสายงาน Conglomerate Business
นายสีห์โสภณ ตติยะวรนันท์ ผู้ช่วยสายงาน Retail Lending Outbound Sales
นายฉกาจเจษฐ์ กฤษณามระ ผู้ช่วยสายงาน Wholesale Banking Business
นายเจริญ ตระการรัตติ ผู้ช่วยสายงานบริหารการเงินและการลงทุน
นางมนพนิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยสายงาน Core Banking Application Development
นายเอกภพ ออกบัว ผู้ช่วยสายงาน Information Security & IT Risk Management