ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD ทางเลือกรับผลตอบแทนสูง

 1. ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 1, 3 และ 6 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 2. เงื่อนไขการรับฝากเงิน
  • ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 1 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า USD 10,000 ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมสูงสุดต่อรายไม่เกิน USD 200,000 (สำหรับเงินฝากใหม่เท่านั้น)
  • ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า USD 10,000 ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมสูงสุดต่อรายไม่เกิน USD 200,000 (สำหรับเงินฝากใหม่เท่านั้น)
  • ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า USD 10,000 ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมสูงสุดต่อรายไม่เกิน USD 200,000 (สำหรับเงินฝากใหม่เท่านั้น)
 3. เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย เงินฝากประจำพิเศษ 1, 3 และ 6 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 4. การถอนเงินต้นต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละรายการฝากที่ฝากไว้ ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
 5. เงื่อนไขการถอนเงินก่อนครบกำหนด
  • ถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 1 เดือน นับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่รับฝากเงินแต่ละรายการ (ตามประเภทลูกค้า) และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝาก แต่ฝากไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาใกล้เคียง ณ วันที่ถอน ในอัตราดอกเบี้ยฝากประจำปกติ ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่รับฝากเงินแต่ละรายการ (ตามประเภทลูกค้า) และหักภาษี ณ ที่จ่าย
   ตัวอย่าง
  • เงินฝากประจำ 3 เดือน ฝากเกิน 1 เดือนและถอนเงินก่อนวันครบกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 1 เดือน หรือ
  • เงินฝากประจำ 6 เดือน ฝากเกิน 3 เดือนและถอนเงินก่อนวันครบกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือน
 6. เงินฝากเมื่อครบกำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการฝาก สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ ธนาคารจะไม่รับฝากต่ออัตโนมัติ ผู้ฝากต้องติดต่อธนาคารเพื่อถอนเงินฝากเท่านั้น
 7. ระยะเวลาการรับเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2567

Sales Sheet FCD-TD-1-3-6-Campaign_20032024 (TH)

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567


Sales Sheet FCD-TD-1-3-6-Campaign_20032024 (EN)

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง