ช่องทางรับแจ้งเบาะแส

ช่องทางรับแจ้งเบาะแส


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงหลักจริยธรรมกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานจรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้จัดทำนโยบายเรื่อง Whistleblowing เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน รวมถึงการให้ความคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือกับธนาคารในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน การปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิคความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และเสียหาย

ธนาคารส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้และผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน รายงานให้ธนาคารทราบถึงการกระทำต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมาย ผิดจริยธรรม ผิดจรรยาบรรณ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์ของทางการ ธนาคารจะไม่ดำเนินการลงโทษ กล่าวโทษ ลดเงินเดือน ลดขั้น ลดตำแหน่งพนักงานใด ๆ ในการที่พนักงานได้ช่วยให้ข้อมูลแก่ธนาคารโดยสุจริต ตามความเป็นจริงมิใช่การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น

ผู้แจ้งควรให้ข้อมูลที่ชัดเจน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้แจ้ง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของเหตุการณ์ เพื่อที่ผู้ดำเนินการของธนาคารสามารถแจ้งความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง ธนาคารจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต คอร์รัปชันในแบบฟอร์มซึ่งปรากฎอยู่ในเมนู >> ติดต่อเรา >> เลือกเรื่องที่ต้องการติดต่อ >> ช่องทางรับแจ้งเบาะแส