นักลงทุนสัมพันธ์ > ความยั่งยืน > สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกปี 2564 ยังคงเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายโดยเฉพาะการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์โอมิครอนที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบและกดดันบรรยากาศของทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ การท่องเที่ยว การใช้จ่ายและการลงทุนจากภาวะการณ์ดังกล่าว ธนาคารยังคงมุ่นมั่นในการช่วยเหลือและเคียงข้างลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และพนักงานในองค์กรควบคู่กัน

ธนาคารได้ทำแผนธุรกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาแนวโน้มธุรกิจและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการยกระดับ Productivity และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ตลอดจนการเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจสามารถรองรับความเสี่ยงและการแข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า New Normal โดยนำความเชี่ยวชาญของ CTBC Bank ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในไต้หวัน ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ ของ LH Bank มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปี 2565 ธนาคารคงการดำเนินธุรกิจและบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ธนาคารที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า” เราเชื่อว่าการให้บริการด้วยความใส่ใจ รับฟังความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต และนำมาพัฒนาวิเคราะห์ตอบโจทย์เพื่อยกระดับ Productivity ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ดี นี่คือสิ่งที่ LH Bank ยึดมั่นและทำมาตลอด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหารที่สำคัญของธนาคาร

นอกจากนี้ธนาคารให้ความสำคัญกับคู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้ทุกภาคธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ธนาคารจึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มธุรกิจและลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ทำโครงการ “รวมใจสู้ภัยโควิด-19” โดยเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การมอบเตียงสนามกระดาษสำหรับใช้รองรับผู้ป่วยให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลน การสนับสนุนอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่

ธนาคารไม่อาจบรรลุเป้าหมายในการเป็น “ธนาคารที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า” ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนและความทุ่มเทในการทำงานของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการและช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ธนาคารขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ได้มอบให้กับธนาคารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุนธนาคารตลอดไป