ข้อมูลธนาคาร > ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และได้ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่าธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่วางไว้โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัจจัยอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ โดยจะนำปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางขององค์กรในแต่ละปี และมีการทบทวนแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการจ่ายเงินเพื่อการคอร์รัปชัน การเสริมสร้างระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อยู่ที่ระดับ “A-” (Single A Minus) แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและมีเงินทุนที่แข็งแกร่ง และอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ “BBB” (Triple B Straight)