ข้อมูลธนาคาร > วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
  • เป็นธนาคารที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ และการเป็นที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
  • คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ผ่านความเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
  • เป็นธนาคารที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
  • สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความสนุกในการทำงาน การมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของพนักงาน
  • ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ถือหุ้น