นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III)
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III)
 
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2564 : LH Bank

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2563 : LH Bank

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2562 : LH Bank

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2561 : LH Bank

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2560 : LH Bank

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2559 : LH Bank

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2558 : LH Bank

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2557 : LH Bank

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2556 : LH Bank

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2555 : LH Bank