นักลงทุนสัมพันธ์
รายงานทางการเงินล่าสุด
 
ไตรมาส 1/2565
งบการเงินไตรมาส 1/2565
31 มีนาคม 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
31 มีนาคม 2565
รายงานประจำปี 2564
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร
LH Bank
รายละเอียด
Financial Business Group
Corporate Handbook
รายละเอียด
อันดับเครดิตองค์กร
LH Bank
รายละเอียด
รายงานประจำปี
LH Bank
รายละเอียด
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2677-7223 (โทรสาร)