นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1)
 
รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2567

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2566

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2565

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2564

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2563

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2562

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2561

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2560

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2559

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2558

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2557

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2556

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินประจำปี 2555