นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร
 
ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และชนิดหุ้นทั้งหมดและที่ออกจำหน่ายแล้ว
ชื่อบริษัท :
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ :
LH Bank
เลขทะเบียนบริษัท :
0107548000234
ประเภทธุรกิจ :
ธนาคารพาณิชย์
เว็บไซต์ :
www.lhbank.co.th
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, และ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ทุนจดทะเบียน :
จำนวน 20,000,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว :
จำนวน 20,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :
หุ้นสามัญหุ้นละ 10 บาท
ชนิดของหุ้นทั้งหมดและที่ออกจำหน่ายแล้ว :
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น, หุ้นบุริมสิทธิ์ -ไม่มี-
รอบระยะเวลาบัญชี :
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ติดต่อ (สำนักงานใหญ่) :
1327
0-2677-7223 (โทรสาร)
presidentoffice@lhbank.co.th
กรรมการตรวจสอบ :
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
08 1868 1487
pradits@lhbank.co.th
 
ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ
08 5901 5888
supriyak@lhbank.co.th
 
นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
กรรมการตรวจสอบ
09 8992 8295
pichaid@lhbank.co.th
ผู้สอบบัญชี :
นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734
นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรรมการตรวจสอบ
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0 2264 0777
0 2264 0789-90