นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
 

1.    นโยบายการจ่ายเงินปันผล
          ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
          การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร สรุปสาระสำคัญคือเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและตามที่กฎหมายกำหนด

 2.  ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
          ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรอง กำหนดให้ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรือกันสำรองสำหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหาย ไม่ครบทั้งจำนวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้
          ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดให้สถาบันการเงินไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กำไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) กำไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน และไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทำให้สถาบันการเงินมีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต