ลูกค้าบุคคล > เครื่องมือคำนวณ > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต
เครื่องมือคำนวณ
 
บาท
Tier เงินฝาก
Tier เงินฝาก
บาท
หมายเหตุ : ดอกเบี้ยรับเป็นเพียงประมาณการดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับต่อปี โดยยังไม่รวมการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนด