ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน 
 
เงินฝากกระแสรายวัน
 

เงินฝากกระแสรายวัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • ประเภทมีดอกเบี้ย

 • ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี

เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ รับดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน และสะดวกกับการเบิก-ถอน ไม่ว่าจะเป็นจ่ายผ่านเช็ค หรือถอนผ่านบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต

ลักษณะผลิตภัณฑ์
 
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 

 • สะดวกสบายและปลอดภัยกับการใช้เช็คเบิก-ถอน เงินสด โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก

 • เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินในบัญชีกระแสรายวันและได้รับดอกเบี้ย

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการค้า

 • สร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือของลูกค้าหรือผู้ที่ลูกค้าร่วมธุรกิจ

 **เงินฝากกระแสรายวันนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**
สามารถใช้ร่วมกับบริการ
 
 • บริการ LH Bank PromptPay

 • บริการผ่านบัตร Debit / บัตร LH Bank Premium

 • บริการ New Mobile Banking Application (LHB You)

 • บริการ Mobile App LH Bank M Choice

 • บริการ LH Bank SMS Alert

 • บริการชำระหรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง