ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)
ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)
 
เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝากเงิน (FDR)
        เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝากเงิน (FDR) มีระยะเวลาการฝากให้เลือกตามความต้องการใช้เงิน โดยธนาคารจะออกใบรับเงินฝากประจำให้แก่ผู้ฝาก ตามยอดเงินฝากแต่ละยอด และจ่ายคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท หรือตามเงื่อนไขประกาศของธนาคาร

  • มีรูปแบบการฝากเงินที่มีความคล่องตัวในการใช้บริการฝาก-ถอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและคล่องตัว

  • มีระยะเวลาฝากเงินที่หลากหลาย

  • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน

  • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

 **เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง