ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากดิจิทัล > เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 2 (ดิจิทัล)
เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 2
 
ลักษณะเด่นผลิตภัณฑ์
 

เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การวางแผนดูแลคนที่คุณรัก จึงเป็นเรื่องสำคัญ และการวางแผนดูแลคนที่คุณรัก สามารถทำได้ง่าย เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 ดิจิทัล
 

 • ​รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก รับความคุ้มครอง 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท)
 • ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
 • ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)
 • สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง เปิดบัญชีผ่าน Mobile App LHB You

**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
 
 • เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 15 – 70 ปี (วิธีนับอายุ กรณีเศษเดือนมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)

 • มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการพำนักพักพิงในเมืองไทยเกิน 1 ปี เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด, สำเนาทะเบียนบ้าน

 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรควัณโรค เนื้องอก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคเลือด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับสมองและประสาท โรคจิต โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูก การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ เป็นต้น

 • ไม่ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร ผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร คนขับจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ทำหรือใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย   

 • ผู้เปิดบัญชีเงินฝากสามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 (Saving Super Shield 2) ผ่านช่องทางสาขา หรือ  LHB You Mobile Banking Application

  ทั้งนี้ ผู้เปิดบัญชีสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้เพียง 1 คน เท่านั้น หากกรณีที่ผู้เปิดบัญชีไม่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับผลประโยชน์ เป็นทายาทตามกฎหมาย เท่านั้น

 • เมื่อบริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์แล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เปิดบัญชีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือ เงินอื่นใดจากบริษัทฯ อีกไม่ได้

หมายเหตุ: ทหาร และตำรวจ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม

วิธีแก้ไขผู้รับผลประโยชน์
 

วิธีแก้ไขผู้รับผลประโยชน์  (สำหรับลูกค้าเดิมที่มีบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2)

1. ช่องทางแอปพลิเคชัน LHB You Mobile Banking Application 

button_shield1.png

2. ช่องทางสาขา ใช้สมุดบัญชีและบัตรประชาชนติดต่อที่สาขาใดก็ได้ของธนาคาร

ช่องทางเปิดบัญชี
 

       (สำหรับลูกค้าใหม่ ยืนยันตัวตนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้าน 7-Eleven)

สามารถใช้ร่วมกับบริการ
 

* ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นประกันอุบัติเหตุ (ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัย) รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

**ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงแค่นายหน้าประกันวินาศภัย เท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นทั่วไปให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet - ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 (แบบ No Passbook)

ประกาศ ณ วันที่ 01 มีนาคม 2567

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง