ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากปลอดภาษี Smart kids 24 เดือน
เงินฝากปลอดภาษี Smart kids 24 เดือน
 
เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินฝากระยะยาว และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (จำนวนเงินฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท)
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 
  • สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

  • มีเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อฝากครบกำหนด 24 เดือน

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท / เดือน โดยนำฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

  • รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำ 12 เดือนปกติ


       เงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids (24 เดือน) รับอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.40%"

  • ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนด

  • มีเงินก้อนจากการออมเพื่อการลงทุนหรือใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อครบกำหนด 24 เดือน

**เงินฝากปลอดภาษีนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

ประกาศ ณ วันที่ 02 กันยายน 2564

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง