ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากปลอดภาษีทวีค่า 36 เดือน
เงินฝากปลอดภาษีทวีค่า 36 เดือน
 
เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินฝากระยะยาว และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (จำนวนเงินฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท)
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 
  • สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

  • มีเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อฝากครบกำหนด 36 เดือน

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท / เดือน โดยนำฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

  • รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำ 12 เดือนปกติ

 

        เงินฝากปลอดภาษีทวีค่า (36 เดือน) รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.65%"

  • ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนด

  • มีเงินก้อนจากการออมเพื่อการลงทุนหรือใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อครบกำหนด 36 เดือน
     

**เงินฝากปลอดภาษีนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน

ประกาศ ณ วันที่ 02 กันยายน 2564

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง