ทำไมต้องซื้อประกันภัย
 
2-(5).jpg
LH09-ชั้น-1-เบสท์ไดร์ฟ-(1).jpg
footer-tip.png20211004102731_LH08-อัพทูไมล์-(4).jpg


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327


 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

คู่มือประกันภัยLH Bank ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เรนโบว์

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

คำถามที่พบบ่อย
 

Q : แผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เรนโบว์ ต่างกับ การประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทั่วไปอย่างไร หรือส่วนไหนบ้าง
A : เป็นการประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่มีความคุ้มครองคุ้มครองส่วนเพิ่มต่างๆ ได้แก่
    1.ความคุ้มครองค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้รถยนต์ วงเงิน 1 ล้านบาท/ปี (ตามที่ระบุชื่อผู้เอาประกันภัยบนหน้าตารางกรมธรรม์, วงเงินค่ารักษารวมกันแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปี)ซึ่งรวมถึงการศัลยกรรมตกแต่งบาดแผลให้กลับคืนสู่สภาพเดิมมากที่สุดด้วย
    2.บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistant) 24 ชม. เบอร์ติดต่อ 0-2305-8499
    3.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและผู้ขับขี่ ที่ปรับเพิ่มให้มากกว่าปกติ

Q : ความคุ้มครองค่าศัลยกรรม วงเงิน 1 ล้านบาท/ปี โดยระบุชื่อผู้เอาประกันได้ถึง 2 ท่าน หมายถึง การแบ่งวงเงินค่าศัลยกรรมออกเป็นคนละ 5 แสนบาท/ปี ใช่หรือไม่
A : ไม่ได้เป็นการแบ่งวงเงินคนละ 5 แสนบาท/ปี แต่เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมกันของผู้เอาประกันภัย (Insured) ทั้ง 2 ท่าน ที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ ค่าศัลยกรรมวงเงิน 1 ล้านบาท/ปี เป็นความคุ้มครองพิเศษ คุ้มครองให้ สำหรับค่าศัลยกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุขณะใช้รถยนต์คันที่ทำประกัน เช่น

  • ถ้าระบุเป็นผู้เอาประกันภัยคนเดียว : ค่าศัลยกรรมก็จะเป็นของท่านนั้นคนเดียวทั้ง 1 ล้านบาท/ปี
  • ถ้าระบุเป็นผู้เอาประกันภัย 2 คน :  ค่าศัลยกรรมก็จะเหมาคุ้มครองให้ทั้ง 2 คน รวมกัน 1 ล้านบาท/ปี เช่น   ถ้าในอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน ผู้เอาประกันทั้ง 2 คนต้องหาหมอศัลยกรรมกรามให้กลับมาสู่สภาพเดิม คนแรกอาจต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง  ยอดรวมแล้ว 6.5 แสนบาท ในขณะคนที่ 2 แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าต้องศัลยกรรม อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเดียวกันนั้นก็จะสามารถใช้วงเงินได้ส่วนเฉพาะที่เหลือ  3.5 แสน (แม้ยอดการรักษาจะสูงกว่านั้นก็ตาม)
  • ถ้าเคยมีการเคลมค่าศัลยกรรมไปแล้ว : แต่ยังไม่เต็มวงเงิน 1 ล้านบาท ก็จะคุ้มครองค่าศัลยกรรมให้ต่อไปในวงเงินที่เหลืออยู่ ความคุ้มครองค่าศัลยกรรม วงเงิน 1 ล้านบาท/ปี โดยระบุชื่อผู้เอาประกันได้ถึง 2 ท่าน หมายถึง การแบ่งวงเงินค่าศัลยกรรมออก

Q : วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในหมวดศัลยกรรมผู้เอาประกันภัยต้องทำอย่างไร
A : ภายหลังการรักษาพยาบาลหมวดศัลยกรรมดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นเรื่อง เพื่อบริษัทพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนในภายหลังได้ โดยจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ 
1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่แสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เป็นรายการรวมต้องมีใบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหรือใบสรุปหน้างบประกอบด้วย)
2 .ใบรับรองแพทย์ที่ระบุการเกิดเหตุ อาการและบริเวณที่เป็นอย่างชัดเจน รวมทั้งระยะเวลารักษาพยาบาล
3.  สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวน   เจ้าของสำนวนคดี (ถ้ามี)
4.  สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกัน  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม 
1.นำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่บริษัทฯ
2.นำส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ มายัง
    ฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
    เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 1736  

 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง