ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์การลงทุน > กองทุนแนะนำ > KFGG กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท

KFGG กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท คัดเฉพาะหุ้นเด็ดเติบโตเด่นจากทั่วโลก
 

20211006113334_1_Oct_Fund_HeroBanner_1920x768-(1).jpg
 
    button-(1).png

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

คำเตือน
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง