ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์การลงทุน > กองทุนแนะนำ > SCBEUROPE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Europe Active Equity

SCBEUROPE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Europe Active Equity
 

20210824084531_17_Aug_Fund_1920x769.jpg


button.png

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คำเตือน
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง