ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > สินเชื่ออเนกประสงค์ Happy Home for Cash
สินเชื่อบ้าน (Happy Home for Cash)
 
สินเชื่อ Happy Home for Cash
 
        สินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, ห้องชุด ที่ปลอดภาระและต้องการแปลงทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นเงินในการใช้จ่ายต่างๆ เช่น ตกแต่ง-ต่อเติม-ซ่อมแซมบ้าน, ค่ารักษาพยาบาล, ท่องเที่ยว, ชำระหนี้สินเชื่อ, บุคคลอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงการชำระหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินเดิม (Refinance) เป็นต้น
ลักษณะบริการและจุดเด่น
 
 • เพิ่มอิสระมากกว่า...กับการอนุมัติสินเชื่อแบบง่ายๆ ได้เงินไว กับ สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home For Cash)

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล

 • วงเงินกู้อนุมัติ สูงสุดถึง 10,000,000 บาท

 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ**

 
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 
 • ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
 
วัตถุประสงค์ในการขอกู้สินเชื่อ
 

เพิ่มอิสระในการใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายปัจจุบันของธนาคาร ที่มีความต้องการเงินก้อน โดยไม่ต้องยุ่งยากในมองหาธนาคารใหม่ และเตรียมเอกสารใหม่

 • กลุ่มลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ปลอดภาระจำนอง (บ้านไม่ติดธนาคาร) และมีความต้องการใช้เงินด่วนจำนวนมากแต่ผ่อนแบบสบายๆ

 • กลุ่มลูกค้าสินเชื่อบ้าน Refinance ที่ต้องการวงเงินเพิ่มจากภาระหนี้เดิม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินกับสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อใช้จ่ายส่วนบุคคล ตกแต่ง ต่อเติม ท่องเที่ยว

 
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
 


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-2.jpg
หมายเหตุ : **ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • ขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยปัจจุบัน MRR = 8.80% ต่อปี ณ วันที่ 11 ต.ค. 66
 • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327

 
ช่องทางการชำระเงินของสินเชื่อ
 
 • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา

 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย, ธ.ธนชาต และ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา

 • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ของธนาคาร

 • ชำระค่างวดผ่านบริการ LHB You Mobile Banking Application ของธนาคาร

 
วงเงินกู้สินเชื่อ
 
 • วงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินธนาคารฯ
 
หลักประกันของสินเชื่อ
 
 • ที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย
 
เอกสารและวิธีการสมัคร
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
3. สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 

 

กรณีผู้ที่มีรายได้ประจำ

1. ใบรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
2. รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีส่วนตัว)
3. เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ)
5. ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิและเอกสารการเสียภาษี ภงด.90 หรือ 91 หรืออื่นๆ พร้อมใบเสร็จการเสียภาษี
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ (ถ้ามี)

กรณี ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
2. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
4. ใบแสดงหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภงด. / ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จรับเงิน / บิลซื้อขายสินค้า
6. รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีบุคคลและกิจการ)
7. งบการเงินของกิจการย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
8. ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)
9. เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)

กรณี ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

1. STATEMENT (ย้อนหลัง 12 เดือน)
2. ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภ.ง.ด.1ก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
3. เอกสารการเสียภาษี ภงด.90 หรือ 91 หรืออื่นๆ พร้อมใบเสร็จการเสียภาษี
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตตรวจสอบบัญชี
5. ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น สำเนาโฉนด, สำเนาทะเบียนรถ (ถ้ามี)

เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
2. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
3. สำเนาสัญญาเงินกู้เดิม
4. สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง