ลูกค้าบุคคล > บริการ > บริการตั๋วแลกเงิน
บริการตั๋วแลกเงิน
 
ตั๋วแลกเงิน
 
เป็นตราสารการเงินที่ผู้ถือตั๋วแลกเงินมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารผู้ออกตั๋วแลกเงิน 
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง