บริการบัตร LH Bank Premium
 
บัตร LH Bank Premium
 

บัตร LH Bank Premium เป็นบัตร ATM Debit Chip พร้อมความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งรับประกันภัยโดย   บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

  • คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ประกันการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินและเงินจากการถูกโจรกรรมหน้าตู้ ATM
ความคุ้มครอง
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
 
ประเภทบัตร
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง