ลูกค้า SME > สินเชื่อ > สินเชื่อแฟคเตอริ่ง
สินเชื่อแฟคเตอริ่ง
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 
LH Bank เสนอบริการ สินเชื่อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิต หรือการลงทุนใหม่ ทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ หรือเพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยธนาคารจะพิจารณาจัดรูปแบบของสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทการใช้วงเงิน และระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ได้แก่

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ โดยลูกค้าสามารถใช้สินเชื่อได้ในลักษณะ
 • ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน หรืออาวัล (Bank Guarantee / Aval)
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว
เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการกู้เงิน 3 -10 ปี ขึ้นอยู่กับสถานะการเงิน และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสำหรับการลงทุนใน โครงการต่างๆ เช่น
 • ชำระหนี้เดิม (Refinance)
 • ขยายกิจการ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม โรงงาน/อาคารสำนักงาน รวมทั้งการซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ อาทิ เครื่องจักรในการผลิต ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อบ้านพักรับรอง ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินกู้ ยังถือเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจที่สามารถหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
 
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
 
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ถึง MRR บวก 1% - 4% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมจัดตั้งวงเงิน 0.2% - 0.4% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมขายแฟคตอริ่ง 0.1% - 0.3% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ หรือไม่ต่ำกว่า 800.- บาท / ครั้ง
 
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอใช้บริการ
 
 • เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • มียอดขายเฉลี่ยต่อปี 20 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีลูกหนี้การค้ากระจายและค้าขายต่อเนื่อง
 • ให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้า 10 -120 วัน

 • มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เพียงพอ

หมายเหตุ ธนาคารมีการใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง Central Web Service (CWS) โดยกรณีที่ลูกค้ายินยอม ธนาคารจะจัดเก็บข้อมูลบางส่วนที่สำคัญของใบแจ้งหนี้ทางการค้า (Invoice) ที่ลูกค้านำมาใช้ขอสินเชื่อหรือทำสัญญาแฟคเตอริ่งกับผู้ใช้ระบบที่เป็นผู้ให้สินเชื่อหรือผู้ประกอบธุรกิจแฟคเตอริ่งแต่ละราย เพื่อตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ทางการค้า (Invoice) ใบใดที่มีการนำไปใช้ขอสินเชื่อหรือทำสัญญาแฟคเตอริ่งกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจแฟคเตอริ่งมากกว่า 1 ราย (Double Financing) แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งธนาคารโดยตรงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ หรือสามารถแจ้งร้องเรียนอื่น ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.1213.or.th หรือ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hotline1213 หรือ โทร 1213

 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
 
บุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
นิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และ/หรือ เปิดบัญชีกับธนาคาร
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 
สอบถามข้อมูล
 
แจ้งข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อกลับ
ประเภทวงเงิน/บริการที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์สำหรับพนักงานของบริษัทที่ต้องการ
ช่องทางที่ได้รับการแนะนำเพื่อขอรับข้อมูล
รายละเอียดที่ต้องการติดต่อ
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุข้างต้น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับธนาคารข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าประสงค์ให้ไว้แก่ธนาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับข้าพเจ้า เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่ข้าพเจ้าอาจสนใจ
        ข้าพเจ้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของข้าพเจ้า ตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารแล้ว ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง