ลูกค้า SME > สินเชื่อ > สินเชื่อแฟคเตอริ่ง
สินเชื่อแฟคเตอริ่ง
 

        บริการสินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า หลังการส่งมอบสินค้าหรือบริการ และวางบิลเรียบร้อยแล้ว แต่ให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้า 10-120 วัน โดยนำเอกสารการค้า เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ใบกำกับภาษี, ใบวางบิล หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น มาขายให้กับธนาคารพร้อมโอนสิทธิการรับเงิน โดยธนาคารจะจ่ายเงินล่วงหน้า 70-90% ของมูลค่าในใบแจ้งหนี้หลังจากส่งเอกสารการค้าเข้ามาขาย 1 วัน โดยส่วนที่เหลืออีก 10-30% จะได้รับคืน เมื่อธนาคารได้รับการชำระเงินจากลูกหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว


ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเมื่อใช้วงเงิน
 
 • เป็นสินเชื่อหมุนเวียนคล้าย O/D ที่สามารถเบิกใช้ได้ตามความจำเป็นและสภาพคล่องของกิจการ

 • เป็นวงเงินที่ช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ

 • ใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ให้บริการตรวจสอบลูกหนี้การค้า และช่วยให้ทราบถึงคุณภาพลูกหนี้การค้า เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการดำเนินกิจการ

 • ให้บริการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า ซึ่งช่วยลดภาระการจัดเก็บหนี้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

 
อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
 
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ถึง MRR บวก 1% - 4% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมจัดตั้งวงเงิน 0.2% - 0.4% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมขายแฟคตอริ่ง 0.1% - 0.3% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ หรือไม่ต่ำกว่า 800.- บาท / ครั้ง
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอใช้บริการ
 
 • เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • มียอดขายเฉลี่ยต่อปี 20 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีลูกหนี้การค้ากระจายและค้าขายต่อเนื่อง
 • ให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้า 10 -120 วัน

 • มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เพียงพอ
 
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
 
 
สอบถามข้อมูล
 
แจ้งข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อกลับ
ประเภทวงเงิน/บริการที่ต้องการ
รายละเอียดที่ต้องการติดต่อ
เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง